Nyligen meddelades beslut i ST:s överdomstol beträffande en överklagan gällande det beträdandeförbud travlärlingen Tino Ärling dömdes till den 26/4 i år. Överdomstolen fastställde förbudet, men riktade samtidigt kritik över utredningens bristfälliga hantering.

Eskilstuna Tingsrätt dömde den 31 mars i år travlärlingen Tino Ärling, efter ett
uppmärksammat misshandelsfall (som avslöjades här på trottosport), till skyddtillsyn med särskild behandlingsplan i frivården. Med en ”Övervakningstid som enligt vad som angivits i behandlingsplanen bör bestämmas till 18 månader”.

Några veckor senare dömde så Svensk Travsport (ST) i saken, och förbundets generalsekreterare stängde då (den 26 april) av Ärling med omedelbar verkan. Så här skrev ST då:

Nu har domen vunnit laga kraft och Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg har beslutat att Tino Ärling beläggs med beträdandeförbud till svenska travbanor i fyra månader. Utöver detta kommer Tino Ärling heller inte kunna ansöka om travlicens på 12 månader. Vid en ansökan kommer även en särskild prövning att göras.
– Det här har varit ett komplicerat ärende då Tino Ärling inte har någon aktiv licens inom travet och brottet har inte utförts i samband med tävling eller på en travbana. Av den anledningen har det heller inte varit ett ärende varken för Svensk Travsports licenskommitté eller disciplinnämnd. Dock anser vi att det är ett allvarligt brott som skadar travsportens anseende. Därför är det också självklart att vi som förbund måste agera, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg”.

Detta beslut överklagades av Ärling och hans juridiska ombud (Advokat Amana Ayob Landin), till travsportens överdomstol. Som den 2 augusti, väldigt mycket under radarn måste sägas, utkom med sin dom. Där Överdomstolen avstyrkt att beslutet ska ändras.

Till grund för sin talan har Ärling anfört att ST;s beslut är felaktigt. 73 § tävlingsreglementet är inte tillämplig. De gärningar Ärling dömts för vid tingsrätten har inte begåtts inom ramen för travverksamhet. Gärningarna har istället sin förklaring i privata angelägenheter”. Detta tväremot vad ST hävdade i sitt beslut: ”Att två av gärningarna begicks i ett stall hos en professionell travtränare. Gärningarna riktade sig mot en kvinna. Kvinnors situation inom travsporten ska värnas. Ärendet fick stort uppslag i media. Ärling får härigenom anses ha skadat travsportens anseende hos allmänheten och skadat travsportens verksamhet”.

Överdomstolen skriver vidare hur Ärling lägger fram argumenten som grund till överklagandet:

Ärling blev inte informerad i förväg om att ST avsåg att meddela ett beslut om tillträdesförbud (det som gjordes 26/4(. I vart fall bereddes inte Ärling tillfälle att inkomma med synpunkter innan beslutet togs. Ärling blev överraskad av den stränga påföljden och är fundersam över att han inte fick komma in med synpunkter. Fram till år 2017 innehade Ärling C-licens (lärlingslicens). Inför verksamhetsåret 2017 valde Ärling att inte betala in avgiften till ST och licensen upphörde således att gälla. Skälet för Ärlings beslut i denna del var att brottmålsrättegången skulle hållas och på samma sätt som tidigare önskade Ärling minimera risken för negativ publicitet om ST i media. Ärling tog i april 2017 del av en nyhetsartikel på ST;s hemsida och enligt artikeln är han förvägrad att söka ny licens under det närmaste året. Något formellt beslut i licensfrågan har Ärling inte tagit emot.

Ärling har följt den av tingsrätten utdömda skyddstillsynen och den behandlingsplan som fastställdes där. Redan i mars 2016 lämnade målsäganden sin anställning hos arbetsgivaren. Ärling har inte tagit kontakt med målsäganden och det finns ingen risk för liknande händelser i framtiden”.

Foto: PEO PLOFF

Överdomstolen fastställer alltså Svensk Travsports beslut.

Det är överdomstolens mening att Ärling genom misshandelsgärningarna har skadat travsportens verksamhet. Det finns inte skäl att ifrågasätta Ärlings uppgifter att han följer den av tingsrätten utdömda skyddstillsynen. Ärlings uppgifter att han från och med sensommaren 2016 försökt minimera negativ publicitet för ST genom att inte medfölja på travtävlingar, avstå från köruppdrag och att låta sin licens falla godtas också. Överlag har Ärling vid överdomstolen gett uttryck för ånger över det inträffade. Å andra sidan framgår av ärendet att Ärling använde våld mot en kvinna, som också var verksam inom travsporten och att tillhyggen i form av hästredskap användes vid gärningarna. Överdomstolen finner med beaktande av samtliga omständigheter i ärendet skäligt att bestämma tillträdesförbudets längd till den tid ST har angett i sitt beslut”.

Däremot, som sagt, så anser Överdomstolen att ST:s hantering av ärendet, med dess jurist Göran Wahlman (bilden) i spetsen, är bristfällig:

Av tävlingsreglementets 79 § framgår att person, som misstänks ha överträtt tävlingsreglementet, ska beredas tillfälle att yttra sig om misstanken, om det inte är obehövligt. Beslutas påföljd, som kan överklagas, ska gjorda uttalanden antingen upptas på band, nedtecknas skriftligen i särskild handling eller sammanfattas i beslutet. Inget av dessa grundläggande krav tycks vara uppfyllda i nu aktuellt ärende.
Överdomstolen är av uppfattningen att handläggningen i påföljdsärendet vid ST därför är bristfällig. Den utdömda påföljden, tillträdesförbud fyra månader, är för Ärling ingripande. Ärling borde ha informerats om att ett påföljdsärende var under handläggning och Ärling skulle ha beretts tillfälle att yttra sig innan beslutet meddelades.
Denna brist får anses botad i och med handläggningen vid överdomstolen. Ärling har här beretts möjlighet att yttra sig, såväl i skrift som i tal”.

I Överdomstolen kring detta ärende har följande personer deltagit: Lars Morell (ordförande/referent), Stefan Wendén, Seymor Wegebrand, Björn Andersson och Göran Sandh.

Överdomstolen erinrar om att ST;s beslut enligt tävlingsreglementets 77 § gäller omedelbart från den 26 april 2017, utan hinder av att det överklagats.

Mot överdomstolens beslut, som var enhälligt, kan talan inte föras.

Henrik Ingvarsson

Beslutet från Svensk Travsports överdomstol kan i sin helhet läsas här.

5 KOMMENTARER

 1. Om man bortser från vad ärendet handlar om och de juridiska domarna så häpnar man över ST’s jurist Göran W. I de tre senaste aktuella fallen ( Laestander, Souloy, Ärling) så lyckas han få skarp kritik för sin hantering av specifika fall. Med lite självrespekt så borde han ta sin hatt och gå alternativt bli entledigad. Om hans juridiska kompetens är på ett helt annat plan så borde han ta in extern kompetens men han kör på med bakläxa som följd.

  Överhuvudtaget så verkar ST/ATG helt immuna mot kritik och ansvar utkrävs i princip aldrig när det gäller ledningsfunktionerna. Den enda som jag känner till att ha fått sparken är Richard Hansson som jag har för mig fick gå på dagen då han sades ha läckt information från ”bunkern”.

 2. Det måste vara helt underbart att vara tjänsteman inom travsporten. Oavsett hur värdelös man är så sitter man säkert tills den höga pensionen kommer.

 3. Det är märkligt att Jörgen Sjunnesson kan gå fri, det han höll på med vände sig mot kvinnor. Det är tydligen helt ok att göra sådana överträdelser utan i princip få något straff. Hur följer ST upp hans fall?

 4. Precis vad jag tänkte Rafael…. Jörgen Sjunnesson borde ju straffas med indragen licens o beträdande förbud….. Ett mycket märkligt förfarande vad gäller dessa två fallen!

 5. Instämmer!
  Handhavandet av Sjunnessonaffären är mycket konstig, eftersom han erkänt sina gärningar så borde han polisanmälts och lagförts för de brott han utfört.
  Någon som har koll på vad som krävs för att hans ärende ska tas upp i Överdomstolen? Kan vem som helst överklaga ST:s märkliga beslut?

LÄMNA EN KOMMENTAR

1000 tecken kvar